Kuvaaminen Tampereella

Mitä ottaa huomioon, kun olet tulossa tuotantosi kanssa Tampereelle.

Visit Tampereen tapahtumajärjestäjän opas on kattava sivusto kaiken kokoisten tapahtumien järjestämiseen Tampereella. Olemme koonneet alle muutamia hyödyllisiä ohjeita sekä linkkejä, joiden avulla pääset alkuun.

 

Eri tahojen tiedottaminen tapahtumasta

 • Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin.
 • Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/eri-tahojen-tiedottaminen-tapahtumasta/

 

Viranomaiset:

 • Suurista tapahtumista ja muista tapahtumista, joista voi aiheutua yleisölle tai ulkopuolisille haittaa, on järjestettävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa viranomaispalaveri, johon kutsutaan kaikki tarvittavat viranomaistahot. Ennen tapahtuman alkua järjestetään viranomaistarkastus, johon viranomaiset osallistuvat intressiensä mukaisesti.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtuman-turvallisuus/

 

Muut lupa-asiat

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

 • Poliisille on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Ilmoituksen voi tehdä poliisin internetsivuilla joko sähköisesti tai lomakkeella. Ilmoitus tehdään järjestämispaikan poliisilaitokselle ja se kannattaa jättää vähintään kuukausi ennen tilaisuuden alkamista. Pienet yleisötilaisuudet, joissa on vähän osallistujia ja jotka tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan takia eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä, eivät edellytä ilmoitusta. Jos olet epävarma ilmoituksen tekemisestä, tarkista asia poliisin lupayksiköstä.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/ilmoitus-yleisotilaisuudesta/

Maankäyttö- ja katulupa

 • Tapahtumien järjestäminen Tampereen kaupungin omistamilla yleisillä alueilla kuten toreilla ja puistoissa on maksullista ja vaatii aina maanomistajan maankäyttöluvan. Lupa-anomukset osoitetaan kaupungin Tilaomaisuuden hallinnalle. Suuret tapahtumat vaativat erilliset neuvottelut. Vähemmän kiireisinä aikoina ja paikkoina saattaa hakemusajaksi riittää noin 1 – 3 kk, mutta toisinaan on syytä varata paikka jopa 24-36 kk ennen tapahtumaa.
 • Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista kokonaan tai osittain ja siitä johtuen tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle katulupa. Katuluvan myöntää Tampereen kaupungin Katutilavalvonta. Katulupaa on haettava viimeistään 14–21 vuorokautta ennen kadun sulkemista.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/maankaytto-ja-katulupa/

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

 • Tapahtumajärjestäjän on toimitettava poliisille turvallisuussuunnitelma ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma. Suunnitelmat voi myös yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, kunhan siinä on huomioitu kummankin viranomaisen vaatimukset. Hyvin tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimii myös tapahtumajärjestäjän muistilistana, joka auttaa turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/turvallisuus-ja-pelastussuunnitelma/

Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

 • Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen tai poliisin luvan. Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lupaa voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen.
 • Jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on lupa haettava kihlakunnan poliisilaitokselta. Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tapahtumien-jarjestaminen-tiealueella

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/lupa-jarjestaa-tapahtuma-valtion-yllapitamalla-tiealueella/

Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)

 • Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin.
 • Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/katukuvauslupa-tv-kuvaukset-tai-vastaavat/

Tiensulkulupa

 • Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle myöntää kunnanhallitus ja sen ulkopuoliselle tiealueelle poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee.

https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/rallikilpailut-ja-tiensulkulupa/

 

Muut asiat

Sähkö

 • Kaupungin maa-alueilla kuten toreilla ja puistoissa on yleensä sähköpisteitä, joista tapahtumajärjestäjän on mahdollisuus saada sähkö tapahtumalle. Tiedustele sähköpisteiden käytöstä ensisijaisesti tapahtumapaikan vuokraajalta. Mikäli sähköpisteitä ei kuitenkaan ole tai niitä ei ole riittävästi, ota yhteyttä paikallisen verkkoyhtiön Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelussa kartoitetaan toteuttamisvaihtoehdot ja suunnitellaan rakentamisaikataulu tilapäiselle liittymälle.
 • Tilapäisen sähköliittymän asemesta tai ohella erityisen vaikeissa kohteissa voidaan käyttää myös aggregaattia.

Lue lisää: https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtuman-rakentaminen/

Dronet

 • Ennen kuin hyväksyt tapahtumassasi mitään drone-lentoja, selvitä lennätyskorkeus ja selvitä, mitä tapahtuu, jos signaali droneen katkeaa. Jotkut dronet eivät osaa palata itse lähtöpaikkaan vaan putoavat, jos signaali katkeaa. Tästä seuraa ilmeinen loukkaantumisriski.
 • Kun drone-lennokkeja lennätetään halleissa, teltoissa tai muissa sisätiloissa osana tapahtumaa, pitää noudattaa kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia ja laatia turvallisuusasiakirja lentämisestä. Lisätietoa sisätiloissa lennättämisestä tukes.fi
 • Lisätietoa turvallisesta drone-lennättämisestä https://www.droneinfo.fi/fi
 • Kun lennätät kauko-ohjattavaa lennokkia lentoaseman lähistöllä, pyydä lupaa lomakkeella. Liitä hakemukseen mukaan VAC-kartta, johon olet piirtänyt lennätysalueen. Lisäksi lennättäjän tulee soittaa kyseisen lentoaseman lennonjohtoon ja sopia lennätystoiminnan reunaehdoista. Lomake:
 • https://www.ansfinland.fi/application/files/1515/1981/4473/Lomakkeet_Kauko-ohjatun_ilma-aluksen_ja_lennokin_lennattaminen_valvotussa_ilmatilassa.pdf

Lue lisää: https://www.ansfinland.fi/fi/palvelumme/palvelut-ilmatilan-kayttajille/dronen-lennattajille